• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Ledenvergadering vv OZC 26-10-2020 

  Betreft: Ledenvergadering vv OZC
  Datum: maandag 26 oktober 2020, 20.00 uur, digitaal via Zoom

  Er zijn dit jaar 33 leden aanwezig.
  Jan Warmelink leidt de vergadering i.v.m. afwezigheid Bertus Heuver.

  1 Vaststellen notulen ledenvergadering van 28 oktober 2019:
  Tekstueel: vastgesteld en goedgekeurd
  Inhoudelijk: vastgesteld en goedgekeurd
  Agendapunt 6: Er is een onderhoudsplan opgesteld, deze ligt momenteel bij de financiële
  commissie. Dit is nog niet de definitieve versie, maar de eerste stappen zijn gezet.

  2 Jaarverslag seizoen 2019-2020

   Harry Wassens (bestuurslid Voetbalzaken):
  - Het seizoen 2019/2020 is nu al een bijzondere. Door het niet afmaken van de
  competities en het stil vallen van zaken, hebben we niet datgene kunnen waar
  maken wat we ons als doel hadden gesteld. Positieve uitzondering daarop die we
  hier direct willen benoemen is de prestatie van dames 1, ze lagen prima op
  titelkoers maar konden helaas hun werk niet verzilveren. Uiteindelijk heeft het
  zich wel uitbetaald met een promotie.
  - De benoemde prestatie elftallen op dit moet zijn heren 1, heren 2 en dames 1.
  - Heren 1 was met name vlak voor het stil leggen van de competitie, bezig met een
  goede reeks. Doel was de nacompetitie echter dat is niet gelukt, met nagenoeg
  dezelfde spelersgroep zijn we door gegaan in het lopende seizoen, waarbij door
  de KNVB de indeling is gewijzigd naar Noord, het ambitieniveau blijft
  onveranderd en dat is promotie naar de tweede klasse.
  - Heren 2 heeft vorig jaar een goede en positieve ontwikkeling door gemaakt. Het
  is een echt opleidingsteam geworden, maar wil uit zichzelf ook goed presteren in
  de competitie. Ook de teamspirit is hier echt verbeterd en dat geldt ook voor de
  trainingsopkomst.
  - Dames 1 heeft vroegtijdig jeugdig talent in kunnen passen en is gepromoveerd,
  er staat nu een talentvolle groep dames. Inmiddels heeft er een trainerswissel
  plaats gevonden en wordt gewerkt aan verder talentontwikkeling en handhaving
  op het huidige niveau.

   Rob Meulenkamp / Jan Henk Soenveld (bestuurslid Jeugdzaken):
  - JCO heeft met 38 teams (najaar) en 41 teams (voorjaar) deelgenomen aan de
  verschillende KNVB competities. Daarnaast hebben de mini’s deelgenomen aan
  een regionale competitie. In de najaar reeks wist JO17-1 kampioen te worden.
  Ook de JO8-4 is eerste geworden in de eindstand.
  - Aan het begin van het seizoen is er een informatie avond voor alle trainers en
  leiders geweest. Daarnaast in het kader van de Trainersacademie ook een
  instructieavond van de VTON trainingsmethode. Helaas heeft door de corona de
  trainersacademie verder geen vervolg kunnen hebben.
  - De volgende cursussen/opleidingen zijn gevolgd door vrijwilligers binnen JCO:
  o scheidsrechters/spelbegeleiders cursus voor spelers en speelsters van
  O17, welke de wedstrijden van JO8, JO9, JO10 en JO11 zijn gaan fluiten
  o TC 3 opleiding

   Ard Veurink (bestuurslid Marketing en communicatie):
  - Na de ledenvergadering van 2019 is er begonnen met het verder uitwerken van
  een sponsorplan en het uitwerken van een presentie voor de ondernemersclub.
  De presentatie stond gepland voor 8 april 2020. Door Corona kon dit helaas niet
  door gaan. De ontwikkelingen op voetbalgebied hebben zich daarna snel
  opgevolgd. Door deze ontwikkelingen is de sponsorgroep in wat kleinere omvang
  van start gegaan. De sponsorgroep OZC bestaat op dit moment uit:
  o ING Bank
  o Heuver Profile Tyre Center
  o Dakdekkersbedrijf Dunnewind- De Lange
  o Dunnewind Groep BV
  o De Brug Vastgoed
  o Veurink verzekeringen & hypotheken

   Jan Warmelink (bestuurslid Gebouwen en velden):
  - In juni – augustus 2019 zijn de kunstgrasvelden vervangen. Verder is er in de
  grasmat extra belijning aangebracht voor het pupillenvoetbal. De belijning voor
  het 4 tegen 4, 6 tegen 6 en 8 tegen 8 zit “in” het kunstgras. Ook de doelen zijn
  vervangen en het pannaveld heeft een nieuwe kunstgrasmat gekregen.
  - LED verlichting op de velden: OZC heeft onderzoek gedaan naar de financiële
  haalbaarheid van het vervangen van de huidige verlichting door LED verlichting.
  Ook is er op voorhand al subsidie bij de gemeente en de landelijke overheid
  aangevraagd. Het besluit tot eventuele vervanging is nog niet genomen omdat
  het op basis van de huidige cijfers te lang (meer dan 6 jaar) duurt eer we de
  investering hebben terugverdiend.
  - Het afgelopen seizoen werd het schoonmaken van de kleedkamers door derden
  (Larcom) uitgevoerd. Er is een wervingsactie gehouden onder (oud)leden. Na
  deze bijeenkomst en dankzij de inspanningen van Arie van Dorland, Gerrit
  Makkinga en Hilbert van der Vegt is de onderhoudsploeg dusdanig uitgebreid
  zodat we het schoonmaken weer in eigen beheer kunnen doen.
  - Een 2 e pinapparaat is aangeschaft. Dat was ook nodig aangezien steeds meer
  leden en bezoekers zijn aan pinnen. Ca 45 % van de omzet in de kantine wordt
  nu digitaal betaald.

  3 Bestuursmededelingen
   Terugkijkend op afgelopen jaar kunnen we stellen dat we door allerlei externe
  factoren een bijzonder jaar achter de rug hebben. Vanaf half maart is er een heel
  andere beleving door de Corona en daarmee een grote uitdaging voor zowel de
  leden, vrijwilligers maar ook voor ons als bestuur. Telkens weer hebben we met z’n
  allen ons aan moeten passen aan nieuwe situaties, we willen dan ook iedereen die
  daar zo zijn of haar best voor heeft gedaan hartelijk danken voor de inzet.
   Vanaf april hebben we te maken gekregen met een nogal grote beleidswijziging bij
  OVC ’21, die op zaterdag zijn gaan voetballen. Dit heeft ons genoodzaakt om na te
  denken over de toekomst binnen met name JCO omdat wij als bestuur het
  onwenselijk vinden om met twee zaterdagverenigingen een gezamenlijke
  jeugdopleiding te hebben. Zoals jullie weten heeft de ledenraadpleging daaromtrent
  er met overduidelijke meerderheid voor gezorgd dat we de opdracht hebben
  gekregen van de leden om de mogelijkheid van de fusie te gaan bestuderen. Dit
  hebben beide verenigingen met volle energie opgepakt, werkgroepen zijn enthousiast
  aan de slag gegaan en binnenkort komen alle ideeën bij de stuurgroep waarna
  we deze met de leden gedeeld worden middels inloopavonden. Hierover is
  iedereen reeds geïnformeerd. 


  4 De jaarrekening 2019-2020 wordt goedgekeurd

  5 De begroting 2020-2021 wordt goedgekeurd

  6 Bestuursverkiezing
   Aftredend en niet herkiesbaar is Jan Henk Soenveld. Jan Warmelink bedankt hem
  voor zijn inzet de afgelopen jaren.
   Rob Meulenkamp wordt voorgedragen als bestuurslid Jeugdzaken.
  De aanwezige leden gaan akkoord.

  7 Stand van zaken mogelijke fusie OZC – OVC ‘21
   De werkgroepen zijn inmiddels al enige tijd bezig met het uitvoeren van de
  opdrachtformuleringen. We zien dat er veel en goed werk geleverd wordt en dat
  ook de samenwerking in en tussen de werkgroepen goed verloopt.

   Tijdsplanning:
  o 28 oktober 2020: aanleveren rapportages werkgroepen bij stuurgroep
  o 2 november 2020: vergadering stuurgroep
  o 9 november 2020: tussenevaluatie met de werkgroepen
  o 11 november 2020: aanleveren bullet points door werkgroepen bij
  stuurgroep
  o 16 en 17 november 2020: inloopavonden leden (bij moedervereniging)
  o 30 november 2020: vergadering stuurgroep
  o December 2020: ledenvergadering/stemming

  De exacte datum voor de ledenvergadering/stemming wordt begin
  november naar de leden gecommuniceerd. Op dat moment wordt ook
  gecommuniceerd hoe de ledenvergadering/stemming gehouden zal
  worden. Dit is afhankelijk van de situatie rondom Covid-19.

  Enkele vragen vanuit de leden:
  - Er wordt gevraagd na te denken over de mogelijkheden tot stemmen.
  Aangegeven wordt dat het zeer op prijs gesteld wordt als er ook een
  mogelijkheid komt tot fysiek stemmen, wellicht gecombineerd met een digitale
  stemming. Het bestuur geeft aan dat zij er alles aan zal doen om te zorgen voor
  een zo zorgvuldig mogelijk proces. Bovenstaande suggestie wordt daarin
  meegenomen.

  - Wordt er voorafgaand aan de stemming duidelijk gecommuniceerd richting de
  leden wie er stemrecht heeft? Er heerst onder enkele leden onduidelijkheid over
  welk soort lid hij/zij is (spelend lid of donateur, voorheen niet-spelend lid).
  Daarbij dit ook graag duidelijker vermelden op de website. Ja, dit wordt t.z.t.
  gecommuniceerd naar de leden en op de website. Het bestuur gaat tevens kijken
  om de informatie omtrent mogelijkheden voor soorten lidmaatschap en de
  daarbij horende rechten en plichten duidelijker op de website te vermelden.

  - Beschikken alle leden straks over de benodigde informatie om een juiste,
  weloverwogen, keus te maken? Zaken die op deze inloopavonden gedeeld
  worden kunnen wellicht na afloop ook digitaal met alle leden gedeeld worden?
  Essentieel voor een groot draagvlak. Er worden inloopavonden georganiseerd op
  16 en 17 november Tijdens deze avond is er gelegenheid tot het stellen van
  vragen en wordt er een presentatie getoond met daarin een aantal bullet points
  per werkgroep. Deze presentatie en een samenvatting van de Q&A wordt na
  afloop gedeeld met alle leden middels de email. Er wordt gekeken naar de
  mogelijkheid om ook digitaal deel te nemen aan deze bijeenkomsten om op deze
  manier zo veel mogelijk leden de kans te geven aan te sluiten.

  - Hoe wordt besluitvorming van de stemming aan de leden voorgelegd? Worden
  daarbij verschillende scenario’s gebruikt? Nee, je stemt voor of tegen.

  - Wat is de financiële positie van OZC t.o.v. van OVC ’21. Is het mogelijk dat door
  een fusie de liquide middelen naar beneden gaan waardoor het bijv. nodig is de
  contributie te verhogen? Het financiële kader van beide verenigingen moet
  inzichtelijk zijn. De werkgroep financiën is hier momenteel mee bezig. We zitten
  nog in de onderzoeksfase, tijdens de inloopavonden kan hier verder op ingegaan
  worden.

  - Hoe ervaart het bestuur de voortgang van het gehele proces, onderzoek naar de
  mogelijke fusie? De werkgroepen zijn destijds vrij vlot samengesteld, fijn om te
  zien. We zien dat er veel en goed werk geleverd wordt en dat ook de
  samenwerking in en tussen de werkgroepen goed verloopt. Wij krijgen dan ook
  een positieve indruk met vooralsnog vrij weinig tegenvallers.

  Download het verslag (pdf)