• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Stand onderzoek naar fusie

  Beste leden,

  Middels dit bericht willen wij jullie op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken rondom de fusie.

  Start onderzoek fusie

  Eind juni heeft een meerderheid van de leden van beide verenigingen, door een ledenraadpleging, ingestemd om de mogelijkheid van een fusie verder te onderzoeken. Eind augustus is in opdracht van de Stuurgroep, onder leiding van de onafhankelijke voorzitter Jan Smit, een aantal werkgroepen met vertegenwoordiging vanuit beide verenigingen gestart om te komen tot het uiteindelijke fusieplan. Half november zijn er twee digitale informatieavonden gehouden voor de leden voor het stellen van vragen. Tijdens deze avonden zijn enkele punten naar voren gekomen die door de werkgroepen verder onderzocht en uitgewerkt dienen te worden. Deze punten worden tevens aangepast in de presentatie. Het verwerken hiervan kost iets meer tijd dan verwacht. Wij proberen deze uiterlijk eind volgende week met jullie te delen.

  Waarom willen we fuseren?

  Redenen daarvoor zijn onder andere:

  • het tijdig anticiperen op een overall teruggang van het aantal leden in combinatie met aanwas vanuit de jeugd;

  • het anticiperen op de maatschappelijke trend dat jeugd keuzes maakt niet zo zeer op sentiment maar op persoonlijke argumentatie;

  • het verlies van leden door gedwongen keuzes;

  • het door tijdige talent ontwikkeling en betere faciliteiten in staat te zijn om een elftal te formeren dat een regionaal leidende functie kan krijgen;

  • het damesvoetbal en met name de integratie met jeugd vereenvoudigen zonder moeilijke keuzemomenten, waardoor een sterke groei van het meiden-/damesvoetbal te realiseren is;

  • het bundelen van activiteiten om een nog betere invulling te geven aan het sociale aspect welke voetbal in Ommen heeft;

  • het realiseren van een hoogwaardig aantrekkelijk multifunctioneel clubgebouw met een sterke maatschappelijke functie (OHC, buitenschoolse opvang etc.);

  • het nastreven van meer saamhorigheid en gezelligheid binnen voetballend Ommen (met elkaar in plaats van tegen elkaar);

  • het bieden van een beter perspectief aan de jeugd bij de overgang naar de senioren;

  • het verder professionaliseren van de opleiding van de jeugd;

  • het bundelen van talent, het streven om op een hoger niveau prestatievoetbal te spelen binnen Ommen;

  • het bundelen van sponsorinkomsten en met enthousiasme samen het voetbal in Ommen opstuwen, in de breedste zin van het woord;

  • het voor de lange termijn naar beneden brengen van de operationele kosten, met name door het bundelen van accommodatie en minder betaalde trainers op seniorenniveau.

  Belangrijke thema’s uit het fusieplan

  • hoofdveld OZC wordt hoofdveld fusievereniging;

  • clubgebouw OZC wordt clubgebouw fusievereniging;

  • voor clubgebouw OVC ’21 wordt alternatieve invulling gezocht;

  • de websites van OVC ’21, OZC, JCO en het G-voetbal worden geïntegreerd in één nieuwe website;

  • Sportlink wordt integraal de nieuwe database voor alle onderdelen;

  • alle toernooien en activiteiten van beide verenigingen passen prima binnen de fusievereniging;

  • 1e begroting fusievereniging heeft een positief saldo;

  • sponsorinkomsten zullen bij een fusie een zeer positief effect hebben;

  • als de fusie niet doorgaat is de inschatting, dat dit een negatief effect heeft voor de afzonderlijke verenigingen en JCO;

  • mogelijk is er nieuwe hoofdsponsor bij een fusie;

  • de stuurgroep heeft als voorkeursnaam voor de nieuwe vereniging: F.C. Ommen (Fusieclub Ommen c.q. Football Club Ommen)

  • voor het tenue worden 3 voorstellen voorgelegd aan de leden;

  • vrijwilligersbeleid krijgt een plaats in het nieuwe bestuur;

  • alle prestatie elftallen spelen op zaterdag;

  • recreatie elftallen of zeventallen spelen op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag;

  • het 1e elftal heren speelt bij voorkeur op 2e klasse niveau of hoger;

  • het dames voetbal is gericht op toekomstige groei van de meiden- en vrouwenafdeling;

  • het 1e elftal dames speelt bij voorkeur op 2e klasse niveau.

  Wanneer kunnen jullie stemmen en hoe?

  In januari 2021 kan er gestemd worden over het fusieplan OVC ‘21/OZC.

  Mede door Covid-19 en de geldende noodwetgeving komen wij nog terug op de exacte datum voor de stemming. Jullie ontvangen op dat moment ook meer informatie over de stemmingsprocedure.

  Alle informatie over de voorgenomen fusie kun je vinden op websites van OVC ’21 en OZC.

  Met vriendelijke groet, 

  Bestuur vv OZC