• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Normen en waarden

  De gedragscode, de normen en waarden dus, waaraan je je als lid van OZC dient te houden:

  Afspraken en regels zijn vergelijkbaar met verkeersregels: als iedereen zich eraan houd loopt het verkeer het beste. Voor samenwerking geldt hetzelfde. Als je je niet aan de afspraken houdt, breng je anderen in de problemen. Beschouw deze handreiking als voorzet, zodat het binnen de hele vereniging kan worden uitgedragen. Een gedragscode is geen vrijblijvend geschrift, maar een overeenkomst waarop je elkaar, indien nodig, kunt aanspreken.

  Helaas horen bij een dergelijke code ook sancties. Het is uiterst belangrijk dat ook het sanctiebeleid een breed draagvlak heeft binnen de vereniging. Het lid dat zich misdragen heeft, zal door het bestuur ter verantwoording geroepen worden en bij herhaling zullen er sancties volgen. Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.  Sancties kunnen betrekking hebben op dienstverlening t.b.v. de vereniging en in het uiterste geval schorsing of royement.
   
  Voetbal is een teamsport. Individuele klasse is weliswaar belangrijk, maar ondergeschikt aan de onderlinge samenwerking tussen de spelers op het veld en de hulpkrachten die er omheen staan (reserves, leid(st)ers, trainers, verzorgers, scheids - en grensrechters). Bij een  teamsport moet je op elkaar aankunnen, niet alleen tijdens het spel maar ook bij alle zaken die er omheen gebeuren. Een teamsport vraagt verantwoordelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het veld. Duidelijke gedragsregels, zeker als die binnen de hele vereniging
  worden gerespecteerd, dragen daar nadrukkelijk positief aan bij. Dat betekent dat volwassenen, zowel spelers als vrijwilligers en ouders, een voorbeeld voor de jeugd moet zijn.

   

  Uitgangspunten:  

  • Lid zijn van OZC is meer dan alleen voetballen en trainen. Ieder lid levert een bijdrage inwelke vorm dan ook, ieder naar kunnen en mogelijkheden.
  • Leden van OZC tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers,medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur,geslacht, handicap of godsdienstige overtuiging.
  • Aanwijzingen, gegeven door vrijwilligers,betrekking hebbend op zaken op en rond de sport accommodaties, worden opgevolgd.
  • Leden van OZC praten met respect over de vereniging en proberen anderen voor devereniging te interesseren.
  • De seniorleden van OZC, de leid(st)ers, de trainers en de ouders/verzorgers vervullen eenvoorbeeldfunctie voor de jeugdleden.
  • De leden van OZC behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het hun eigendom is en gaan er zorgvuldig mee om.
  • Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag worden binnen OZC niet getolereerd.

  Regels:  

  Activiteiten/festiviteiten:

  Van leden van OZC wordt, voor zover mogelijk, verwacht dat ze deel nemen aan activiteiten en festiviteiten binnen de vereniging (nieuwjaarsreceptie, ledenvergadering e.d.).

  Afval:

  Afval op het sportcomplex, in het clubhuis en in de kleedruimte, dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid.

  Alcohol:

  Voor of tijdens de wedstrijd/training mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd. Spelers/bezoekers jonger dan achttien jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex.  Ook niet als de ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven. Beschonken mensen wordt de toegang tot het clubhuis ontzegd.

  Clubhuis:

  • Respecteer ons clubhuis en die van een andere vereniging. Na de wedstrijd/training kan hier rustig wat genuttigd worden. Laat geen rommel achter, schuif stoelen op zijn plaats en zet lege glazen e.d. op de bar. Gedraagt u zich behoorlijk, ook naar het bedienende personeeltoe.
  • Respecteer de sluitingstijden zoals die vastgesteld zijn. Het bedienende personeel moet namelijk nog opruimen en schoonmaken. Bij wangedrag kan/mag het kantinepersoneel iemand uit de kantine verwijderen.
  • In het clubhuis zijn huisdieren niet toegestaan.

  Contributie:

  Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de competitie als de contributie tijdig is voldaan. Bij niet tijdig voldoen volgt uitsluiting van de training en de wedstrijden.

  Diefstal:

  Diefstal moet gemeld worden bij het bestuur. Een persoon die zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt meteen voorgedragen aan het bestuur. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. De vereniging OZC kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

  Drugs:

  Het gebruik en het in bezit hebben van drugs in en rond de velden als ook in de gebouwen zijn ten strengste verboden. Bij constatering van gebruik en/of bezit van drugs kan door het bestuur de politie worden ingeschakeld; tevens kan het bestuur sancties opleggen.  

  Fietsenstalling:

  Fietsen en bromfietsen dienen in de daarvoor gemaakte (brom)fietsenstalling geplaatst te worden.

  Gele en/of rode kaarten:

  Alle in een wedstrijd gegeven gele en rode kaarten worden doorgegeven aan de KNVB. Boetes, voortgekomen uit een gele of rode kaart, wordt door de speler zelf betaald. Boetes, gegeven aan een team wegens staken door schuld, wordt door het team betaald. Wanneer
  boetes niet betaald worden, volgt schorsing totdat de boetes zijn betaald.

  Geweld en misdragingen:

  Geweld en misdragingen in het veld tijdens de wedstrijden worden volgens de regels van de KNVB afgedaan. Geweld en misdragingen voor of na de wedstrijd of voor, tijdens of na de training moeten worden gemeld aan het bestuur. De desbetreffende persoon maakt vervolgens een kort verslag van het gebeurde, met naam en toenaam, en levert dit in bij het bestuur. Daarna zullen, na hoor en wederhoor, eventueel sancties worden opgelegd.Gevonden voorwerpen:

  Gevonden voorwerpen en kleding worden door de club verzameld. Hier kan men op wedstrijddagen en trainingen terecht voor verloren voorwerpen en kleding.

  Kleedkamers:

  Houdt de kleedkamers bij ons en bij de andere verenigingen zo netjes mogelijk. Dus bijvoorbeeld geen voetbalschoenen tegen de muur uitkloppen, en afval in de daarvoor bestemde afvalbakken doen. Ook de kleedkamer schoon maken behoort bij een goede mentaliteit. Een leider hoort dat ook te controleren. Bij de jeugd is het verplicht dat een van de leiders in de kleedkamer blijft tot dat de laatste speler vertrokken is en de kleedkamer schoon is. Een ander kan zich dan na jou in een schone kleedkamer omkleden, iets wat je zelf ook prettig vindt. Er zijn sleutels beschikbaar om de kleedkamer tijdens afwezigheid af te sluiten.

  Mededelingenbord:

  Het mededelingenbord is bedoeld voor informatie van de eigen vereniging. Plak of prik er niet van alles op en laat de standenlijsten hangen zodat ook een ander kan zien hoe de stand is.

  Meningsverschillen:

  Meningsverschillen, die betrekking hebben op het team of de vereniging (reservebeurten, trainingen, materiaal enz.) worden aan leid(st)ers, trainers of in het uiterste geval aan het bestuur voorgelegd.  

  Parkeerplaats:

  Auto’s dienen op de parkeerplaats te worden neergezet. En wel zodanig dat ook een ander er nog bij en/of weg kan. Denk hierbij ook evt. aan een ambulance als dit nodig is. De invalidenparkeerplaats is alleen voor een invalide.

  Persoonlijke bezittingen:

  Laat waardevolle spullen zoals geld, horloges en mobiele telefoons nooit in de kleedkamers achter, maar geef deze in bewaring bij de leid(st)er of in de kluis bij de kleedkamers. Het bestuur of de vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Zorg als ouders/verzorgers ervoor dat uw kind niet zijn duurste schoenen e.d. meeneemt naar de voetbal.

  Roken:

  In het clubhuis als ook in het kleedgebouw is roken verboden. Het is niet toegestaan om te roken in speeltenue van OZC. Het is niet toegestaan aan leiders en trainers om te roken als zij in functie zijn bij wedstrijden. U hebt een voorbeeldfunctie naar de jeugd toe. We verzoeken ook de ouders om zich hieraan te houden.  

  Scheidsrechters:

  Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechters, waar dan ook. Door de aanwezigheid van een scheidsrechter kunt u sporten. Net zoals u fouten maakt in de wedstrijd, kan dit ook de scheidsrechter overkomen. 

  Schorsing:

  Een door de KNVB of door de vereniging opgelegde schorsing wordt altijd ten uitvoer gebracht. 

  Speelvelden:

  Zorg bij het intrappen dat de doelgebieden zoveel mogelijk worden ontzien. Intrappen op het hoofdveld moet zoveel mogelijk vermeden worden. Dit kan op de trainingsvelden. Het laatste elftal op een veld neemt de hoekvlaggen mee en trekt het net van de doelen omhoog. 

  Sponsors:

  De vereniging OZC heeft grote en kleine sponsoren die een financiêle  bijdrage leveren aan de vereniging. Zorg dat onze sponsoren tevreden kunnen zijn met onze uitstraling. Denk er bij voorkomende gelegenheden (een etentje met het team, bloemen bij het kampioenschap
  enz.) of bij persoonlijke aankopen, om dit bij een van de sponsoren te doen. Zorg ervoor dat de teamsponsor zo nu en dan van jullie hoort.     

  Taalgebruik:

  Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend, en hoort in ieder geval niet thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. Spreek een ander er op aan als dit gebeurt. 

  Trainingen:

  Eventuele verhindering moet vooraf en met opgave van redenen worden gemeld aan de trainer en/of leid(st)er. Zonder meer wegblijven wordt niet geaccepteerd. Daarnaast gelden voor de trainingen de volgende regels: De training begint en eindigt altijd op tijd. De aanvangstijd van de training is de tijd dat iedereen op het veld aanwezig is en niet de tijd dat je in de kleedkamer moet zijn. (dat geldt zowel voor het team als voor de trainer). Na de training is het verplicht om te douchen, tenzij ouders/verzorgers dit verbieden. Na de training wordt de kleedkamer netjes achtergelaten. De trainer ziet hierop toe. Gebruik altijd het veld en de kleedkamer zoals staat aangegeven op het overzicht. 

  Vandalisme:

  Vandalisme is binnen de vereniging OZC een nog niet al te vaak voorkomend probleem. Toch merken we dat er onzorgvuldiger omgegaan wordt met de eigendommen van de vereniging. Steeds vaker treedt er schade op of worden spullen niet goed teruggebracht. De toegebrachte schade zal hoe dan ook op de dader(s) verhaald worden, of dit nu bij OZC of bij een andere vereniging gebeurt. Bij ernstige zaken kan het bestuur een lid schorsen of royeren. Ziet u iemand die aan het vernielen is, spreek hem/haar er op aan en geef het door
  aan een van de bestuursleden zodat die op kan treden. Laten we de goede naam van onze vereniging behouden en niet te grabbel gooien. 

  Vergaderingen:

  Zorg ervoor altijd minimaal vijf minuten voor aanvang van een vergadering of bijeenkomst aanwezig te zijn. Denk eraan om bij afwezigheid dit tijdig te melden.

  Vertrouwenspersoon

  De algemene taak van de vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld. Meer over de vertrouwenspersoon bij OZC vindt u op de pagina hierover.

  VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

  Voor vrijwilligers, trainers en coaches van OZC die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen wordt een VOG aangevraagd. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een
  persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven.

  Wedstrijden:

  Voetbal is een teamsport, waarbij het individu in dienst staat van het team. Voor de wedstrijden gelden dan ook een aantal regels: Zorg dat het teambelang voorop staat. Dat betekent dat er altijd de bereidheid moet bestaan om eventueel (indien nodig) in een ander team te spelen.
  Het dragen van scheenbeschermers is verplicht bij de voetbal. Bij verhindering van deelname aan een wedstrijd moet dit, indien mogelijk, twee dagen van te voren gemeld worden bij de leid(st)er met opgave van redenen.
  Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor aanvang van de wedstrijd. Per team kunnen er afspraken gemaakt worden over het tijdstip waarop je aanwezig moet zijn.
  Zorg voor een goede warming-up ter voorkoming van blessures.
  Na de wedstrijd is het verplicht om te douchen, tenzij ouders/verzorgers dit verbieden. Na de wedstrijd wordt zowel bij een thuiswedstrijd als bij een uitwedstrijd de kleedkamer schoongemaakt. Bij een thuiswedstrijd wordt ook de kleedkamer van de tegenstander gecontroleerd en, indien nodig, schoongemaakt.    

  Het bestuur is van mening, dat als we ons allemaal houden aan deze gedragscode van de vereniging OZC, we een goede basis hebben om op een verantwoorde manier te kunnen sporten en recreêren op ons mooie sportcomplex Westbroek te Ommen.